Головна
головна | контакти | фінансування | english

Навчальні курси

КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА/ПРОМОЦІЯ КУЛЬТУРИ

Метою курсу "Культурна політика" є розвинути й поглибити у слухачів стратегічне бачення розвитку української культури, а також дати їм зрозуміння загальної динаміки розвитку мистецтва у міжнародному вимірі. Курс допомагає краще усвідомлювати та відчувати загальнонаціональний та міжнародний контекст реалізації культурно-мистецьких проектів, а також краще розуміти особливості розвитку та пропаґування культури на місцевому, реґіональному, національному та міжнародному рівнях. Він також дозволяє проаналізувати різноманітні моделі та підходи до керування культурними процесами в Європі та у світі.

Цей курс допомагає зрозуміти, яким чином держава впливає на розвиток мистецтва та формування культурної політики, які можливості для підтримки мистецтва наявні в Україні, а також подає уявлення про загальнодержавні пріоритети щодо напрямків розвитку культури. Крім того, слухачі отримують можливість розглянути культуру в соціальному контексті та усвідомити зв'язок і взаємовплив між культурними, суспільними, освітніми та економічними трансформаціями, що має допомогти менеджерам культурно-мистецької сфери визначити своє місце в Україні та світі.

Враховуючи специфічність культурних та мистецьких традицій різних реґіонів України, зрозуміння реґіональних особливостей культурної політики є дуже важливим для українських менеджерів. Сьогоденні реалії свідчать про досить низький рівень співпраці між мистецькими установами різних областей нашої країни, що значно обмежує можливості їхнього власного розвитку та пропаґування української культури в міжнародному масштабі. Отже, знання реґіональних особливостей, як передумова успішної співпраці між мистецькими установами, має посилити ефективність їх роботи в цілому.

Курс "Культурна політика" подає уявлення про культуру і мистецтво України в контексті європейської культури і традицій. Особливо важливим у світлі необхідності зробити Україну повноправним членом європейської спільноти є ознайомлення з принципами культурної політики Євросоюзу. Зрозуміння міжнародного контексту розвитку сучасної української культури допоможе українським менеджерам здійснювати промоцію своїх організацій та мистецьких проектів, знаходити контакти й порозуміння з боку європейських колег. Це є передумовою ефективної співпраці з менеджерами інших країн та створює можливості для розробляння та впровадження спільних культурно-мистецьких проектів, тож допомагає виводити діяльність організацій на якісно новий рівень і сприяє промоції української культури в цілому.

До гори

ЕКОНОМІКА НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Метою курсу "Економіка неприбуткових організацій у сфері культури та мистецтва" є, з одного боку, надання слухачам знань щодо економічних аспектів функціювання неприбуткових закладів культури (державних установ та громадських організацій), а з іншого боку, формування практичних навичок економічного планування та обрахунку бюджетних витрат, вміння оперувати ґрантовими чи бюджетними коштами.

Курс охоплює такі питання, як: економічне планування для неприбуткових організацій культури, фінансування їх діяльності та заходів, механізми ціноутворення щодо послуг, які вони можуть надавати, законодавчі аспекти економічної діяльності закладів культури та мистецьких установ тощо. Цей курс дає змогу українським менеджерам культури отримати практичні навички господарювання в сучасних соціально-економічних умовах.

До гори

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Метою курсу "Менеджмент організацій у сфері культури" є надання слухачам загального уявлення щодо основних принципів керування організаціями в цілому та закладами культури зокрема, надання знань щодо основних етапів та складників процесу керування, а також розвиток практичних менеджерських навичок.

Цей курс не розглядає особливостей менеджменту специфічних мистецьких проектів чи конкретної ґрупи закладів, наприклад, музеїв, бо це є метою окремих курсів. У ньому наголос робиться на загальних засадах керування як процесу, що допомагає слухачам усвідомити історичні та культурні аспекти менеджменту, вплив соціально-політичних та економічних трансформацій суспільства на керування організаціями, а також допомагає враховувати особливості українських реалій.

Курс "Менеджмент організацій у сфері культури" ознайомлює слухачів із ефективними методами керування організаціями, які працюють в сфері культури, а також механізмами та можливостями розвитку підприємництва у сфері мистецтва, що, в свою чергу, є важливим та необхідним як для комерційних, так і для неприбуткових культурно-мистецьких інституцій.

До гори

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Метою курсу "Стратегічний менеджмент у сфері культури та мистецтва" є розвиток у слухачів стратегічного думання та бачення своєї організації в майбутньому. Стратегічне бачення розвитку організації допомагає менеджерам формулювати конкретні та чіткі цілі її поточної діяльності, визначати пріоритетні напрями розвитку, враховувати при плануванні діяльності очікувані від неї результати. Стратегічне бачення організації також сприяє впровадженню менеджменту, орієнтованого на результат.

В межах цього курсу менеджери культурно-мистецької сфери отримають відсистематизовані знання основ теорії планування, сучасних підходів до створення та впровадження планів та поглиблять знання сучасного стану та основних напрямів розвитку стратегічного планування діяльності установ культурної сфери.

Розроблений курс допомагає менеджерам культури усвідомити та сформулювати покликання та призначення своєї організації, що визначають стратегічні цілі та напрями розвитку. Він надає слухачам знання та практичні навички аналізу своїх власних ресурсів та зовнішнього оточення, конкурентних переваг своєї організації, аналізу перспективних можливостей її розвитку, оцінювання можливих внутрішніх та зовнішніх загроз, а також розробки стратегічного плану та конкретних завдань щодо його втілення.

До гори

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Метою курсу "Менеджмент персоналу" є надання слухачам знань щодо сучасного стану та основних напрямків діяльності у сфері керування персоналом установ культурно-мистецької сфери, методології, сучасних підходів до створення ефективних моделей керування, формування вміння аналізувати проблемні моменти та знаходити адекватні шляхи їх вирішення.

Керування персоналом є одним із найголовніших завдань менеджера, особливо у культурно-мистецькому середовищі, де кожен співробітник чи член команди є яскравою творчою особистістю. Поєднання цих особистостей у злагоджений колектив чи команду є першочерговим завданням керівника, яке має забезпечити ефективне виконання стратегічних цілей цією установи.

Важливим аспектом управління персоналу є вмотивування співробітників, яке у культурно-мистецькій сфері є досить специфічним, що пов'язане із вищезазначеними її особливостями. Значна увага приділяється зрозумінню культурно-мистецького колективу як команди однодумців, в якій кожен відіграє свою роль.

Курс також торкається такого важливого аспекту як попередження та вирішення конфліктів, які можуть виникати в колективі культурно-мистецької установи або в команді, яка працює над виконанням конкретного творчого проекту. Слухачі отримують знання щодо можливих причин виникнення цих конфліктів та шляхів їх розв'язання шляхом посередництва чи інших комунікативних технологій.

До гори

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПОШУК ФІНАНСУВАННЯ ТА СПОНСОРСТВО

Метою курсу "Фінансовий менеджмент" є надання слухачам базових знань щодо керування фінансами, фінансового планування та звітності, навичок щодо розробляння та проведення ефективних кампаній з пошуку фінансування для культурно-мистецьких проектів і організацій, а також навичок роботи зі спонсорами.

Фінансовий менеджмент є важливим складником планування діяльності культурно-мистецької організації в цілому, тому її менеджерам стануть у пригоді знання основних принципів складання річних та стратегічних бюджетів організації, бюджетів конкретних проектів та заходів, фінансового моніторинґу, внесення корекцій до фінансового плану тощо. Слухачі також отримають інформацію щодо загальних засад та принципів бухгалтерського обліку та звітності, особливостей оподаткування неприбуткових організацій та комерційних установ, які працюють в культурно-мистецькій сфері.

Від ефективності залучення та керування фінансами багато в чому залежить не тільки успішність роботи закладів культури та мистецьких проектів, а й сам факт їхнього існування. Суспільно-політичні реформи сприяють поступовому роздержавленню та відокремленню закладів культури, що обмежує можливості фінансування їхньої діяльності з боку держави. Як наслідок, заклади культури мусять вести власну господарську діяльність та самостійно забезпечувати пошук фінансування для своїх проектів та поточної діяльності. В цьому напрямку дуже важливим для менеджерів культури є вміння налагоджувати добрі партнерські стосунки із бізнесом та розвивати співпрацю із недержавними українськими та різноманітними міжнародними фондами. Цим питанням буде присвячено частину курсу "Фінансовий менеджмент".

Передумовою успішного існування громадських організацій, які працюють в сфері культури, є вміння працювати із громадою з метою залучення місцевого фінансування для проведення своїх заходів. Мистецтво фандрейзинґу - залучення фінансових ресурсів для реалізації некомерційних культурних проектів - є однією з тем, які складають основу курсу "Фінансовий менеджмент".

До гори

МАРКЕТИНҐ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Метою курсу "Маркетинґ у сфері культури й мистецтва" є надання та поглиблення знань менеджерів культури з маркетинґу, вдосконалення їхнього вміння аналізувати маркетинґові можливості організацій, використовувати й збільшувати ці можливості, а також застосовувати маркетинґ як інструмент збільшення фінансових потужностей установ, що працюють у сфері культури.

Курс надає слухачам уявлення про маркетинґ як про систему управлінської діяльності, яка допомагає культурно-мистецьким установам зорієнтуватися в сучасних умовах та врахувати поточну економічну ситуацію. Розглядається еволюція концепцій маркетинґу, розвиток некомерційного маркетинґу, особливості маркетинґових стратегій для організацій культури.

Курс надає слухачам практичні навички щодо розробки маркетинґ-планів, дизайну та проведення маркетинґових досліджень, аналізу культурно-мистецького ринку та його актуальних потреб, а також організації роботи відділків маркетинґу в установах культури.

До гори

ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ, КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕДІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою курсу "Зв'язки з громадськістю, комунікації та медійний менеджмент" є надання слухачам базових знань з теорії комунікації, вивчення основних принципів зв'язків з громадськістю, особливостей ефективного PR для закладів культурно-мистецької сфери, а також надання знань та практичних навичок щодо висвітлювання діяльності закладів культури у ЗМІ.

Забезпечення публічності діяльності культурно-мистецьких закладів є важливим складником загальної стратегії їх діяльності й передумовою побудови ефективних зв'язків із громадськістю. Від якості цієї роботи залежатиме позитивне суспільне ставлення до їхньої роботи, громадська довіра і, як наслідок, готовість громадян підтримувати діяльність культурно-мистецьких установ і брати в ній особисту участь.

Важливою частиною курсу є надання слухачам практичних порад та навичок щодо розробки PR стратегії, створення річних та поточних PR планів, а також формування практичних навичок організовування прес-конференцій, проводжування медіа-брифінґів, здійснювання моніторингу публікацій, готування прес-релізів, написання анонсів для ЗМІ тощо.

До гори

МЕНЕДЖМЕНТ ОКРЕМИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КУЛЬТУРИ

Метою курсу "Менеджмент окремих організацій культури" є надання слухачам інформації щодо сучасного стану та основних напрямів розвитку менеджменту окремих сфер культури, базових знань з теорії керування та особливостей менеджменту різноманітних культурно-мистецьких установ, формування навичок планування роботи на основі аналізу сучасної ситуації, а також розвиток практичних менеджерських навичок.

Курс надає знання особливостей менеджменту в сферах різних мистецтв, шоу бізнесу, а також радіо і телебачення. В процесі навчання розглядаються конкретні приклади з діяльності музеїв, ґалерей, театрів, оркестрів та інших установ культурно-мистецької сфери. Моделюються та аналізуються конкретні управлінські ситуації, які є специфічними для цих закладів, вивчаються особливості їх організаційної структури та суспільних функцій.

Поряд із вивченням специфічності керування окремими сферами культури, розглядаються загальні особливості й спільні риси їх менеджменту, що дозволяє представникам різних закладів культури краще уявляти своє місце у культурному співтоваристві України й знаходити перспективи можливої співпраці між собою.

До гори

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Метою курсу "Менеджмент проектів у сфері культури та мистецтва" є надання слухачам знань та практичних навичок щодо розробляння та керування культурно-мистецькими проектами з урахуванням сучасних економічних та суспільних умов.

Слухачів детально ознайомлюють з усіма етапами менеджменту культурно мистецьких проектів: планування проекту, розроблення та написання, складання бюджету, який відповідає цілям проекту, підбір необхідних фахівців, розроблення плану проектного моніторинґу, виконання проекту, кінцева оцінювання та підготовлення звітності тощо.

Знання та навички, отримані підчас відвідування цього курсу, є корисними як для незалежних митців, так і для установ і організацій різних напрямків культури. Вони дозволяють використовувати підхід менеджменту, орієнтованого на результат, і ще на стадії розроблення проекту обраховувати його вплив на громаду, конкретну сферу та суспільство взагалі.

Цей курс також торкається й інших пов'язаних із проектним менеджментом тем, зокрема, залучення фінансування, зв'язки з громадськістю, фінансовий менеджмент, керування персоналом тощо.

До гори

ЮРИДИЧНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Курс "Юридичні та етичні аспекти діяльності у сфері культури та мистецтва" присвячено особливостям законодавства, які реґулюють будь-яку господарську та громадську діяльність в сфері культури та мистецтва, а також моральним та етичним аспектам цієї діяльності.

Знання особливостей українського та міжнародного законодавства та зрозуміння всіх можливостей та обмежень, які створює держава для культурно-мистецьких закладів та проектів, є передумовою, з одного боку, максимального використання їх потенціалу, а з іншого боку, ґарантією існування в правовому полі.

Навчання містить студіювання основних нормативно-правових актів, законів, постанов, кодексів, які є дотичними до культурно-мистецької сфери. Протягом навчання слухачі розглядають реальні випадки та конкретні приклади юридичних прецедентів, з якими стикаються менеджери культури.

Одним із основних питань курсу "Юридичні та етичні аспекти діяльності у сфері культури та мистецтва" є авторське право і громадсько-правові відносини, пов'язані з цим. Слухачі вчаться орієнтуватися в сучасному українському та міжнародному законодавстві з цього питання, укладати трудові договори та контракти з митцями та виконавцями, знати та розуміти свої права щодо дотримання авторських прав на твори мистецтва.

До гори

МІЖНАРОДНІ ТА МІЖКУЛЬТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Курс "Міжнародні та міжкультурні зв'язки" знайомить слухачів із особливостями розвитку культури в різних країнах світу, державною політикою щодо підтримки культури, наявними міжнародними асоціаціями та об'єднаннями менеджерів та митців культурної сфери, міжнародними фондами та іншими установами, які підтримують розвиток світового мистецтва та культурного обміну.

Слухачі курсу, окрім знань особливостей тих чи інших видів мистецтв в різних країнах світу, здобуватимуть корисні контакти зі своїми колегами, матимуть змогу уявляти перспективи можливої співпраці та розробляння спільних культурно-мистецьких проектів. Це створюватиме додаткові можливості для культурних обмінів та стажувань.

Для багатьох митців та менеджерів корисною виявиться інформація щодо міжнародних фондів, які працюють в сфері культури і підтримують її розвиток в Україні, бо це є додатковою можливістю для залучення фінансових та інших ресурсів, необхідних для розвитку й вдосконалення діяльності культурно-мистецьких установ.

До гори

ОСНОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Курс "Основи культурології та мистецтвознавства" знайомить слухачів з основами теорії та історії культури і мистецтва. Мета курсу - закласти основи сприйняття та поцінування культури/культур та різних видів мистецтва, їхніх "мов", проявів та пам'яток/творів, а також з'ясувати роль менеджменту в культурних та мистецьких процесах. Курс є вкрай важливим для визначення специфіки культурно-мистецької сфери людської діяльності та менеджменту в цій сфері.

Особливість курсу - його практичний та особистісний характер, звернення до конкретних виявів і творів культури і мистецтва, застосування аудіовізуальних засобів, відвідини мистецьких акцій тощо. Курс має допомогти слухачам-менеджерам сформувати власне бачення культури і мистецтва та визначити власне місце в цій сфері.

До гори